Educació Primària

Durant aquesta etapa educativa es pretén que els nens i nenes desenvolupin les seves capacitats individuals i es formin com a persones.


En aquesta etapa els nens i nens experimenten  una evolució personal important.
L'escola acompanya en aquest procés de canvi i a més, per tal d'entendre la diversitat que presenta l'alumnat del nostre centre, treballem amb els alumnes amb diferents estratègies metodologies, adaptacions curriculars i amb una atenció individualitzada, tot respectant els seu ritme i tenint en compte les possibilitats de cadascú.


El paper dels i de les mestres en aquesta etapa és fonamentalment perquè l'alumnat valori aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment. Correspon al mestre orientar, acompanyar, estimular, impulsar l'hàbit de descoberta i la creativitat. Per això és fonamental una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball en grup. Per assolir l'excel·lència educativa, però, és necessària la col·laboració de les famílies realitzant una tasca de seguiment del treball quotidià dels seus fills i filles.

Objectius

L'educació  en aquesta etapa, doncs, ha de contribuir al desenvolupament personal de l'alumnat, a la pràctica de la ciutadania, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l'aprenentatge al llarg de la vida mitjançant una comunitat educativa que posi els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se sentí atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.


Des de l'escola treballem en diversos projectes per a potenciar i afavorir el desenvolupament i la formació dels nens i nenes.

CIM – Projecte de competències i intel·ligències múltiples: L'objectiu del projecte és afavorir l'aprenentatge per competències des del desenvolupament de les intel·ligències múltiples. El repte és enriquir el procés d'ensenyament i aprenentatge a l'aula de manera que tots els alumnes desenvolupin el màxim possible les seves capacitats, descobrint les seves potencialitats i treballant les seves debilitats.

  • Càlcul Mental: Es vol millorar el càlcul mental i les estratègies de càlcul en les operacions bàsiques.
  • Lectoescriptura: Pretén millorar la comprensió i expressió oral i escrita.
  • Escola Multilingüe: L'objectiu és introduir la llengua anglesa a l'escola com a una eina més de comunicació.

Horaris

Durada

Educació Primària té una durada de 6 anys i comprèn els cursos de 1r i 2n (Cicle Inicial) 3r i 4t (Cicle Mitjà) 5è i 6è (Cicle Superior).

Horaris

Matí: 9:00 h a 13:00 h.
Tarda: 15:00 h a 17:00 h.

Galeria