Durant aquesta etapa educativa es pretén que els nens i nenes desenvolupin les seves capacitats individuals i es formin com a persones.

En aquesta etapa els nens i nens experimenten  una evolució personal important.

L'escola acompanya en aquest procés de canvi i a més, per tal d'entendre la diversitat que presenta l'alumnat del nostre centre, treballem amb els alumnes amb diferents estratègies metodologies, adaptacions curriculars i amb una atenció individualitzada, tot respectant els seu ritme i tenint en compte les possibilitats de cadascú.

El paper dels i de les mestres en aquesta etapa és fonamentalment perquè l'alumnat valori aprendre amb la ment oberta i amb la consciència i la voluntat de millorar permanentment. Correspon al mestre orientar, acompanyar, estimular, impulsar l'hàbit de descoberta i la creativitat. Per això és fonamental una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball en grup. Per assolir l'excel·lència educativa, però, és necessària la col·laboració de les famílies realitzant na tasca de seguiment del treball quotidià dels seus fills i filles.