TEL. 977 860 196 · EMAIL mdserra@mdserra.cat

Projecte Educatiu

Pla d'atenció a la diversitat


En el pla d'atenció a la diversitat, s'acompanya a l'alumne en l'assoliment de les competències bàsiques per aconseguir el desenvolupament personal i escolar. Aquest principi és comú a tots els cursos i etapes d'educació obligatòria.

La metodologia emprada en l'atenció a la diversitat ha de contemplar i garantir el suport a tots els alumnes, i adaptar-se als diferents ritmes de treball. Tot el professorat ha d'organitzar l'activitat docent tenint en compte les característiques i  les necessitats diverses de l'alumnat. També ha d'incloure un seguit de mesures organitzatives generals per tal que es faci efectiva aquesta atenció.

Els elements bàsics per a qualsevol pla d'atenció a la diversitat són:

ORIENTACIÓ – SEGUIMENT – AVALUACIÓ.


Arxius: