Joan Cortina
Director
joancortina@mdserra.cat (Hores a convenir)

Manel Requena
manelrequena@mdserra.cat Sotsdirector Infantil i Primària
(Hores a convenir)

Marta Sans
Sotsdirector Educació Secundària Obligatòria
martasans@mdserra.cat (Hores a convenir)

Mn. Simó Agras
Responsable de Pastoral
simoagras@mdserra.cat (Hores a convenir)

Carla Miret
Secretaria
carlamiret@mdserra.cat (Hores a convenir)

La institució titular de l'escola Mare de Déu de la Serra és l’Arquebisbat de Tarragona. Com a tal, defineix la identitat i l'estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l'Administració educativa, els pares d'alumnes, el professorat i el personal d'administració i serveis.

El representant oficial de la institució titulars és el Rvdm. Arquebisbe de l’Arxidiòcesi de Tarragona.

El titular designa la persona que ha  de representar la titularitat al centre de forma habitual, i delega en ell i en altres òrgans de govern i gestió unipersonals l’exercici concret d’algunes de les funcions pròpies de la titularitat, tant en el camp econòmic com en l’acadèmic i el de pastoral. La persona designada per aquest fi és Mn. Norbert Miracle.

Per dur a terme les seves funcions, l’Arquebisbat de Tarragona rep l’ajut de la Fundació Sant Fructuós, fundació privada que depèn del mateix arquebisbat per a la direcció i gestió de les escoles de titularitat diocesana.